Новости проекта
Мобильные приложения Schools.by
С новым учебным годом!
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 24 человека

Навучанне правільнаму гукавымауленню спецыфічных беларускіх гукау

Дата: 29 августа 2019 в 13:48, Обновлено 19 марта 2020 в 12:18
Автор: Метько Л. В.

У сітуацыi блізкароднаснага двухмоуя асаблівую увагу трэба надаваць навучанню рускамоуных выхаванцау правільнаму вымауленню спецыфічна беларускіх гукау.

У залежнасцi ад ступені падабенства з фанемамі рускай мовыфанемы беларускай мовы можна падзялщь на тры групы.

Да першай групы адносяцца фанемы, якія супадаюць у беларускай i рускай мовах. Гэта усе галосныя iпераважна большасць зычных фанем: [м], [м’]; [б], [б’]; [в], [в’]; |Ж|, |ш].

Другую групу складаюць фанемы, якія адрозніваюцца паміж сабой у рускай iбеларускай мовах тымі ці іншымі акустыка-артыкуляцыйнымі характарыстыкамі (напрыклад, цвердасцю-мяккасцю): [ч’] — [ч], [г], [г’] выбухныя — [г], | г’ | фрыкатыуныя, [д’] — [дз’], [т’] — [ц’], [р’] — [р] (параунайце словы: черныйчорны, грибгрыб, гимн— гімн, детu — дзеці, рекарака).

Трэцяя група — гэта фанемы, аналагау якiх няма у рускай мове. Taкix фанем у беларускай мове дзве: [дж], [у]. Аднак гэтыя фанемы маюць эквіваленты у рускай мове — |ж] (урожайураджай)i [в], [ф], [л] (правдапрауда, травкатраука, волквоук). У сваю чаргу у рускай мове icнyeгук [щ], як1 адсутнічае у беларускай фанетычнай сістэме. Эквівалентам гука [щ] выступае у беларускай мове гукаспалучэнне [шч].

Ва установе дашкольнай адукацьп з рускай мовай навучання i выхавання на занятках па беларускай мове мэтазгодна працаваць толькi над гукамі другой i трэцяй rpyпы (астатнія гукі адпрацоуваюцца на занятках па развіцю рускага маулення).

Фарміраванне правільнага вымаулення таго ці іншага гука другой мовы ажыццяуляецца у пэунай паслядоунасці (К. Ю. Пратасава):

  1. Этап слыхавога успрымання, які уключае знаёмства з новым гукам у слове i абстрагаванне гука ад слова. У гульнявой сітуацьп трэба засяродзщь увагу дзяцей на патрэбным гуку, а затым увеці яго ізалявана.
  2. Пастаноука ізаляванага гука беларускай мовы шляхам тлумачэння i па меры магчымасщ дэманстрацьй яго артыкуляцыі (тут можна выкарыстоуваць гульню «Вясёлы Язычок»). Паутарэнне дзеяння у адпаведнасці з гульнявым момантам.
  3. Слыхавыя практыкаванні на распазнаванне новага гука. Дзеці вучацца распазнаваць новыя ryкiбеларускай мовы якія змешваюцца у вымауленш з гукамі рускай мовы або падобныя на ryкiбеларускай мовы.
  4. Узнауленне дзецьмі новага гука (імітацыя гукавых адрозненняу у гульні).
  5. Самастоинае вымауленне новага гука у гульні.
  6. Уключэнне патрэбнага гука у словы I фразы беларускага вуснага маулення у працэсе гульнявых дзеянняу.
  7. Аутаматызацыя правільнага вымаулення гука у беларускім мауленні.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.