Новости проекта
Мобильные приложения Schools.by
С новым учебным годом!
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 24 человека

Спецыфіка навучання дзяцей дашкольнага узросту беларускай мове

Дата: 29 августа 2019 в 13:46, Обновлено 19 марта 2020 в 12:18
Автор: Метько Л. В.

Псіхалагічна правільным шляхам навучання дзяцей дашкольнага узросту беларускай мове, развіцця у ix беларускага маулення з’яуляецца той, які спалучае, з аднаго боку, неусвядомленае засваенне беларускай мовы у штодзённых зносінах, i з другога – спецыяльна арганізаванае навучанне.

Навучанне дзяцей беларускай мове дае станоучыя вынікі пры  строгім захаванні у зносінах з дзіцем прынцыпу «адна асоба у адной сітуацыі зносін — адна мова». Гэта значыць, што адзін i той жа выхавальнік можа выкарыстоуваць у зносінах з дзіцем i рускую, i беларускую мовы, але строга прытрымлівацца адной з ix на пэуных занятках, у гульнях i  т. п. або у пэуныя дні.Такімчынам у дзяцейфарміруеццадыферынцыраваннаямауленчаяустаноука на выкарыстанне беларускай аборускай мовы у адпаведных сітуацыях. Мауленчая устаноука дапамагае пазбегнуць змешвання дзвюх моу у мауленчай практыцы.

Далучаць выхаванцау да роднага слова шляхам акультурацыі — увядзення у нацыяльна-культурны фон беларускай мовы — неабходна як магараней, з моманту наведвання дзіцему становы дашкольнай адукацыі. У гэтым выпадку

мауленчыя механізмы, што фарміруюцца у дзіцяці, «працуюць» не толькі на рускую, але i на беларускую мову i забяспечваюць нацыянальнае бачанне навакольнай рэчаіснасцi. Ранняе увядзенне беларускай мовы, засваенне якой ідзе не апасродкавана, праз рускую мову, а непасрэдна, садзейшчае фарміраванню моунамысліцельнай дзейнасці на беларускай мове.

Паунацэннае мауленчае развіццё дзіцяці не можа ажыццяуляцца без апоры на мастацкае слова. У сучаснай сацыялінгвістычнай сітуацыі, калі дзіця часта чуе змешаную руска-беларускую гаворку, недасканалаемауленне выхавальнiка, далучыць дзяцей да жывога беларускага слова, садзейнічаць засваенню выразных сродкау роднай мовы на узроунічуццяiтым самым забяспечыць узбагачэнне духоунага свету кожнага дзіцяці магчыма толька праз мастацкую літаратуру.

Сродками беларускамоунага развіця выхаванцау i навучанне ix беларускай мове i навыкам мауленчых зносш выступаюць: прафесійна-мауленчая гатоунасць выхавальніка, моунаеасяроддзе установы дашкольнай адукацыі, зносіны выхавальніка з дзецьмі, гульня, мастацкая лiтаратура, займальны мауленчы I моуны матэрыял, навучанне у нерэгламентаванай дзейнасці i на занятках, сумесная дзейнасць i зносіны дзяцей рознага узросту, вучэбныя наглядныя I вучэбна-метадычныя дапаможнікі для педагогау устаноу дашкольная адукацыі.

Агульная стратэгія пабудовы працэсу навучання выхаванцау беларускай мове заключаецца у наступным.

Развщцё беларускага маулення дзяцей неабходна ажыццяуляць паэтапна, пачынаючы з паступовага увядзення беларускай мовы у розныя віды дзейнасці дзяцей ранняга узросту. Гэта робіцца з мэтай развіцця у ix першапачатковых навыкау разумення мовы, умення паутараць за выхавальнцамi па меры магчымасці самастойна узнауляць узоры беларускага маулення (асобныя словы, кароткія забаулянкі, песенькі, лічылкii да т. п.), што служыць фарміраванню у дзяцей пачуццёвай асновы руска-беларускага двухмоуя.

На наступным этапе працягваецца навучанне дзяцей малодшага I сярэдняга узросту рэпрадуктыунаму беларускаму мауленню (пераказ, завучванне I узнауленне каротк1х паэтычных творау), ажыццяуляецца навучанне прадуктыунаму мауленню, г. зн. Уменню будаваць самастойныя па змесце I форме выказвані на беларускай мове. Нарэшце, у дзяцей старэйшага дашкольнага узросту, акрамя рэпрадуктыунага I прадуктыунага маулення фарміруецца пачатковае асэнсаванне некаторых асаблiвасцей беларускай мовы (фрыкатыунае вымауленне гукау [г], [г’], заусёды цвёрдае вымауленне гука [р], наяунасць спецыфічных сінтаксічных форм).

Перадумовай узнікнення унутранай актыунасщ дзяцей ад 3 да 4 гадоу можа быць патрэба у зносінах з беларускамоуным дарослым для выражэння станоучых эмоцый, дасягнення сумеснага з iмабо беларускамоуным равеснікамвынікау у практычнай або гульнявой дзейнасці.

Для дзяцей ад 4 да 5 гадоу, акрамя таго, матывуючым фактарам мауленчай дзейнасщ на беларускай мове з’яуляецца и а трэба у атрыманні новай інфармаць и пазнавальнага або асабовага характару.

Для выхаванцау ад 5 да 7 гадоу сацыяльна матываванай з'яуляюцца мауленчая дзейнасць на беларускай мове у якасці узору для малодшых дзяцей. У гэтыму зросце актывізуючую ролю адыгрываюць i «спаборніцкія» матывы.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.